Adres


Schoutenstraat 109

Postbus 157

3770 AD Barneveld


Tel. 0342 - 414 923

Privacy verklaring

Onze school neemt de privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacaybeleid

Wij verwerken, beheren en beveiligen persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. Dit privacyreglement is bij de administratie van school op te vragen en te lezen op de interne website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van leerlingen, personeel en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens via het inschrijvingsformulier voor leerlingen. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken, verzamelen wij zelf, zoals de voortgangsgegevens van de leerlingen. Verder ontvangen wij ook gegevens van derden.

Van leerlingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

· NAW;

· Geboortedatum/geboorteplaats;

· Burgerservicenummer;

· Nationaliteit;

· Kerkgenootschap;

· Gegevens huisarts;

· Gegevens van de ouders (NAW, beroep en opleidingsniveau).

Voor het gebruik van gegevens die wij niet van ouder(s) en/of verzorger(s) hebben ontvangen en ook niet zelf hebben verzameld, vragen wij altijd toestemming.

Waarom wij persoonsgegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden.

Zivver en Stiply

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie over leerlingen. Hiertoe behoort ook dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarom werkten de IB-ers met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling.

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, zorgplannen of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER dat organisaties gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Ook gebruiken wij Stiply om een digitale handtekening onder dossiers te krijgen.

Beveiligen en bewaren

De school neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en maken wij gebruik van versleuteling.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens van leerlingen verwijderen wij drie jaar na uitschrijving, tenzij de school zich moet houden aan een (langere) bewaartermijn uit de wet.

Deelt de school persoonsgegevens met derden?

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de school worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. De school maakt ook gebruik van clouddiensten, waarmee wij een bewerkingsovereenkomst hebben getekend.

Melding misstanden

Ook als u een melding doet van een misstand in onze organisatie, zullen uw gegevens worden verwerkt. U kunt een melding doen bij de door onze school aangewezen functionaris (mw. N. Struik). Deze functionaris kan door u in vertrouwen worden benaderd. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden gedeeld met de schoolleiding.

Rechten

Ouders hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en het recht om eigen gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunner er in voorkomende gevallen aan de school gevraagd worden om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om gegevens aan een derde partij over te dragen.

Om gebruik te maken van deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van onze school via info@ehb.nu.

Inloggen

 

Personeel

     
 

Ouders

     
 

Leerlingen